உமர் அல் கத்தப் ஓர் ஓரினசெயர்க்கையாளன்

உமருக்கு மலத் துவாரத்தில் (anus) நோய் உண்டு…இந்த நோயினை,வேறு ஆண்களின் மூத்திரத்தை கொண்டு குணப்படுத்தலா

மாம்..உமருக்கு இந்த நோய் வர காரணம்,அவர் ஓரினசெயர்க்கையாளராம் (homosexual) ..

[ஆதாரம் : ஷியா அறிஞரான நிமத்துல்லா அல்-ஜஸைரியின் நூலான அல்-அன்வர் அல்-நுமனியா,முதலாம் தொகுப்பு,முதலாம் தலைப்பு,63ஆம் பக்கம்]

சுன்னி நூற்களிலும் இந்த உமர் ஒரு ஓரினசெயர்க்கையாளன் என்று நாம் பார்க்கலாம்

Sahih Bukhari,Volume 8, Book 82, Number 820:

Narrated Ibn ‘Abbas:

The Prophet cursed the effeminate men and those women who assume the similitude (manners) of men. He also said, “Turn them out of your houses.” He
turned such-and-such person out, and ‘Umar also turned out such-and-such person.

மேலே உள்ள சஹிஹ் புக்ஹாரியில்,ஓரினசெயர்க்கையாளர்களை உமரின் வீட்டிலிருந்து வெளியாக்கும்படி,முகமது உமருக்கு
கட்டளையிட,அதன்படி உமர் செய்தார் என்று தெரிகிறது…ஓரினசெய்அர்க்கையாளர்களுக்கு,உமரின் வீட்டில் என்ன வேலை ??

உமர் ஒரு ஓரினசெயர்க்கையாளர் என்ற உண்மையை வெளிபடுத்தும் ஷியா அறிஞர் யஸீர் ஹபிப் :

அல் பாதில் இப்னு ஆதில் (Al Fadel ibn Al Athir )என்ற பெரும் சுன்னி அறிஞர் கூறுகிறார்

“ரபிதாக்கள் (ஷியா இஸ்லாத்தின் உட்பிரிவு) உமர் அல் கத்தப் ஓர் ஓரினசெயர்க்கையாளர் என்று பொய்யுரைக்கிறார்கள்..என்னினும் உமரின் ஒரு நோய்க்கு ,ஆண்களின் விந்துவினால் மட்டுமே சரியாகும் தன்மை இருந்தது..”

மேலே உள்ள அறிஞர் ,ஷியா முஸ்லிம்,உமர் மீது வைக்கும் குற்றச்சாட்டு ஒரு பொய் என்று சாடுகிறார்..ஆனால்,உமரின் ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட நோய்க்கு,அண்களின் விந்துவினால் குணமாகும் தன்மையுண்டு என்றும் கூறுகிறார்..இது என்ன நோய் என்றால்,முஸ்லிம்களின் கருத்துப்படி,ஓரினசெயர்க்கையினால் மலத் துவாரத்தில் ஏற்படும் புண் தான்..எது எப்படியோ,இந்த சுன்னி அறிஞர் உண்மையை மறைமுகமாக ஏற்றுக் கொண்டார்…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s