ஆடவர்களுக்கு முஸ்லிம் பெண்கள் முலை பாலூட்ட வேண்டும் !!! (18SX)

அண்மையில்,ஷேக் நசீர் பின் அப்துல் மொஹ்சின் அல் ஒபைகான் எனும் சவுதி உலாமா ஒரு பத்வா வழங்கியுள்ளார்.இந்த பத்வாவின் வழி,வெளி நாடுகளிலிருந்து வரும் வாகன ஓட்டுனர்களுக்கு,அவர்களின் எஜமானிகள்,பாலூட்ட வேண்டுமாம்.இதன் வழி,எஜமானிகளுக்கும் அந்த வெளி நாட்டு வாகன ஓட்டுனர்களுக்கிடையே தாய்-மகன் பந்தம் வளருமாம். அந்த பத்வாவின் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு :

//Recent fatwa issued by Sheikh Abdul Mohsin Bin Nasser Al Obaikan, a member of the Scholars of Saudi Arabia, the king advisers and consultants in the ministry of law caused a controversy. Sheikh Nasser Bin Abdul Mohsin Al Obaikan said that the way to avoid violations of the law firm of Arab contact between women and men is by changing the status of men who frequently have sex with the woman, from an unrelated blood into the relationship of mother and child. It seems that Islam considers the breastfeeding relationship is equivalent to blood relations.

Sheikh Nasser Bin Abdul Mohsin Al Obaikan said that the driver can interact freely with the entire family without breaking the law master Saudi Arabia if they are breastfed by women who employ them.

Sheikh Nasser Bin Abdul Mohsin Al Obaikan said “A woman can breastfeed an adult man, so he became her son. Thus it can interact with all the women in her employer’s house without violating Islamic law. ”//

சரி,பாலூட்டும் வழி முறை யாது ? ஷேக் நசீர் பின் அப்துல் மொஹ்சின் அல் ஒபைகான் சொல்கிறார், ” அந்த ஆண் (வெளி நாட்டு வாகன ஓட்டுனர்) அந்த எஜமானியின் முலை பாலை குடிக்க வேண்டும்,ஆனால்,அவள் முலையிலிருந்து நேராக குடிக்க கூடாது “…

இதன் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு :

//Sheikh Nasser Bin Abdul Mohsin Al Obaikan said “The man should drink breast milk, but not directly from her breast. He had to drink it and thus he became a member of the family, thus he can do physical interactions, including interactions with women without violating Islamic law. ”//

ஆனால்,ஷேக் அபு இஷாக் அல் ஹுவைணி எனும் மற்றொரு சவுதி இஸ்லாமிய மத குரு சொல்கிறார் “முலைப் பாலை அந்த எஜமானியின் முலையிலிருந்து நேராக உறிஞ்சுக் குடிக்க வேண்டுமேயன்றி,கிலாசிலிருந்து(glass) அல்ல”.. இதன் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு :

//But one other Saudi religious officials, Sheikh Abu Ishaq al Huwaini not agree with the fatwa, he says that he should suck milk directly from the breast, rather than glass.//

இந்த முலைப் பால் பத்வாவைப் பற்றி மேலும் படிக்க,இங்கே செல்லவும் : http://www.aolnews.com/2010/06/04/saudi-clerics-advocate-adult-breastfeeding/

சரி,நாம் இச்செய்தியை முஸ்லிம்களிடம் வைத்தால்,அவர்கள் மறுத்தாலும்,அதைக் கண்டு ஆச்சாரியப் படுவதற்கில்லை.ஏனெனில்,உண்மையைக் கண்டு பயப்படுபவனே உண்மை முஸ்லிம். உலாமாக்கள் விடும் பத்வாக்கலெல்லாம் இஸ்லாத்தின் கருத்தாக ஆகிவிடாது என்று முஸ்லிம்கள் வாதாடுவார்கள்.ஹதிஸிலிருந்து ஆதாரமுண்டா என்று இவர்கள் கேட்டால்,உண்டு..ஒரு ஹதிஸல்ல,பல ஹதீஸ்களிலிருந்து ஆதாரத்தை இங்கு வைக்கிறோம் :

அதற்கு முன் யூதூபிலிருந்து சில ‘முஸ்லிம் முலைப் பால் ஊட்டுதல் ‘ சம்பந்தப்பட்ட ஆதார வீடியோக்கள் :

இப்பொழுது,ஹதீஸ்களிலிருந்து ஆதாரங்களைப் பார்ப்போம் :

அல் திர்மிடி ஹதிஸ் :

//Allah’s Messenger (peace be upon him) said, “The only suckling which makes marriage unlawful is that which is taken from the breast and enters the bowels, and is taken before the time of weaning.”

Tirmidhi transmitted it. (Al-Tirmidhi Hadith – 944)//

சஹிஹ் முஸ்லிம் ஹதீஸிலிருந்து ஆதாரங்கள் :

//Book 008, Number 3424:

‘ A’isha (Allah be pleased with her) reported that Sahla bint Suhail came to Allah’s Apostle (may peace be upon him) and said: Messenger of Allah, I see on the face of Abu Hudhaifa (signs of disgust) on entering of Salim (who is an ally) into (our house), whereupon Allah’s Apostle (may peace be upon him) said: Suckle him. She said: How can I suckle him as he is a grown-up man? Allah’s Messenger (may peace be upon him) smiled and said: I already know that he is a young man. ‘Amr has made this addition in his narration that he participated in the Battle of Badr and in the narration of Ibn ‘Umar (the words are): Allah’s Messenger (may peace be upon him) laughed.//

//Book 008, Number 3425:

‘A’isha (Allah be pleased with her) reported that Salim, the freed slave of Abu Hadhaifa, lived with him and his family in their house. She (i. e. the daughter of Suhail came to Allah’s Apostle (may peace be upon him) and said: Salim has attained (puberty) as men attain, and he understands what they understand, and he enters our house freely, I, however, perceive that something (rankles) in the heart of Abu Hudhaifa, whereupon Allah’s Apostle (may peace be upon him) said to her: Suckle him and you would become unlawful for him, and (the rankling) which Abu Hudhaifa feels in his heart will disappear. She returned and said: So I suckled him, and what (was there) in the heart of Abu Hudhaifa disappeared.//

//Book 008, Number 3427:

Umm Salama said to ‘A’isha (Allah be pleased with her): A young boy who is at the threshold of puberty comes to you. I, however, do not like that he should come to me, whereupon ‘A’isha (Allah be pleased with her) said: Don’t you see in Allah’s Messenger (may peace be upon him) a model for you? She also said: The wife of Abu Hudhaifa said: Messenger of Allah, Salim comes to me and now he is a (grown-up) person, and there is something that (rankles) in the mind of Abu Hudhaifa about him, whereupon Allah’s Messenger (may peace be upon him) said: Suckle him (so that he may become your foster-child), and thus he may be able to come to you (freely).//

//Book 008, Number 3428:

Zainab daughter of Abu Salama reported: I heard Umm Salama, the wife of Allah’s Apostle (may peace be upon himy, saying to ‘A’isha: By Allah, I do not like to be seen by a young boy who has passed the period of fosterage, whereupon she (‘A’isha) said: Why is it so? Sahla daughter of Suhail came to Allah’s Messenger (may peace be upon him) and said: Allah’s Messenger, I swear by Allah that I see in the face of Abu Hudhaifa (the signs of disgust) on account of entering of Salim (in the house), whereupon Allah’s Messenger (may peace be upon him) said: Suckle him. She (Sahla bint Suhail) said: He has a beard. But he (again) said: Suckle him, and it would remove what is there (expression of disgust) on the face of Abu Hudhaifa. She said: (I did that) and, by Allah, I did not see (any sign of disgust) on the face of Abu Hadhaifa.//

இமாம் மாலிக் முவாத்தா ஹதிஸ் :

//Book 30, Number 30.1.8:

Yahya related to me from Malik from Nafi that Safiyya bint Abi Ubayd told him that Hafsa, umm al-muminin, sent Asim ibn Abdullah ibn Sad to her sister Fatima bint Umar ibn al-Khattab for her to suckle him ten times so that he could come in to see her. She did it, so he used to come in to see her.//

//Book 30, Number 30.2.12:

Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab that he was asked about the suckling of an older person. He said, ”Urwa ibn az-Zubayr informed me that Abu Hudhayfa ibn Utba ibn Rabia, one of the companions of the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, who was present at Badr, adopted Salim (who is called Salim, the mawla of Abu Hudhayfa) as the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, adopted Zayd ibn Haritha. He thought of him as his son, and Abu Hudhayfa married him to his brother’s sister, Fatima bint al-Walid ibn Utba ibn Rabia, who was at that time among the first emigrants. She was one of the best unmarried women of the Quraysh. When Allah the Exalted sent down in His Book what He sent down about Zayd ibn Haritha, ‘Call them after their true fathers. That is more equitable in the sight of Allah. If you do not know who their fathers were then they are your brothers in the deen and your mawali,’ (Sura 33 ayat 5) people in this position were traced back to their fathers. When the father was not known, they were traced to their mawla.

“Sahla bint Suhayl who was the wife of Abu Hudhayfa, and one of the tribe of Amr ibn Luayy, came to the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, and said, ‘Messenger of Allah! We think of Salim as a son and he comes in to see me while I am uncovered. We only have one room, so what do you think about the situation?’ The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, ‘Give him five drinks of your milk and he will be mahram by it.’ She then saw him as a foster son. A’isha umm al-muminin took that as a precedent for whatever men she wanted to be able to come to see her. She ordered her sister, Umm Kulthum bint Abi Bakr as-Siddiq and the daughters of her brother to give milk to whichever men she wanted to be able to come in to see her. The rest of the wives of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, refused to let anyone come in to them by such nursing. They said, ‘No! By Allah! We think that what the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, ordered Sahla bint Suhayl to do was only an indulgence concerning the nursing of Salim alone. No! By Allah! No one will come in upon us by such nursing!’

“This is what the wives of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, thought about the suckling of an older person.”//

//Book 30, Number 30.2.13:

Section : Suckling of Older People.

Yahya related to me from Malik that Abdullah ibn Dinar said, “A man came to Abdullah ibn Umar when I was with him at the place where judgments were given and asked him about the suckling of an older person. Abdullah ibn Umar replied, ‘A man came to Umar ibn al-Khattab and said, ‘I have a slave-girl and I used to have intercourse with her. My wife went to her and suckled her. When I went to the girl, my wife told me to watch out, because she had suckled her!’ Umar told him TO BEAT HIS WIFE and to go to his slave-girl because kinship by suckling was only by the suckling of the young.’”//

//Book 30, Number 30.2.14:

Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said that a man said to Abu Musa al-Ashari, “I drank some milk from my wife’s breasts and it went into my stomach.” Abu Musa said, “I can only but think that she is haram for you.” Abdullah ibn Masud said, “Look at what opinion you are giving the man.” Abu Musa said, “Then what do you say?” Abdullah ibn Masud said, “There is only kinship by suckling in the first two years.”

Abu Musa said, “Do not ask me about anything while this learned man is among you.”//

சஹிஹ் அல்-புக்ஹாரி ஹதீஸ் :

//Narrated Aisha :
Once the Prophet came to me while a man was in my house. He said, “O ‘Aisha! Who is this (man)?” I replied, “My foster brother.” He said, “O ‘Aisha! Be sure about your foster brothers, as fostership is only valid if it takes place in the suckling period (before two years of age).”(Sahih Al-Bukhari Hadith – 3.815) //

ஒரு ஆண் மஹ்ரம்(நிக்கா செய்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்ட) ஆக வேண்டுமாயின் ; அவன்,இரண்டு வயதுக்கு உட்பட்டவனாக இருக்கும் போதே,அவனை ஒரு பெண் பாலூட்டி,அவனின் வளர்ப்புத் தாயாக ஆக வேண்டுமாம்.மஹ்ரம் அல்லாத ஆணிடம்,ஒரு பெண் தனது முலைகள்,மார்பு,மயிர் போன்ற உருப்புக்களை காண்பிக்கக் கூடாதாம்.ஆனால்,ஆயெஷாவோ ;பாலியலை புரிந்துக் கொள்ளும் பக்குவமுள்ள ஒரு ஆணுக்கு,(தாடி வைத்திருப்பினும்),ஒரு பெண் அவனுக்கு முலை பாலூட்டலாமென்று, சொல்கிறாள்.ஒரு ஆடவனுக்கு முதன் முதலில் முலைப் பாலூட்டும் பெண்,கீழ்கண்டவற்றை செய்ய வேண்டுமாம் :

1.அந்த ஆணை,தன் வீட்டுக்குள் நுழைய விட வேண்டும்
2.அந்த பெண் தனது ஆடையை கழற்ற வேண்டும்
3.முலைகள்,மார்பு,மற்றும் தனது உடல் அங்கங்களை அந்த ஆடவன் பார்க்கும்படி செய்ய வேண்டும்.
4.தனது உடல் உறுப்புகளை அந்த ஆடவன் தொடுவதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும்

இந்த,முலைப் பால் ஊட்டும் முறையை,அயேஷா,முகமது சொன்னதாக கூறுகிறாள் :

சஹிஹ் முஸ்லிம் ஹதிஸ் :

//Book 008, Number 3424:

‘ A’isha (Allah be pleased with her) reported that Sahla bint Suhail came to Allah’s Apostle (may peace be upon him) and said: Messenger of Allah, I see on the face of Abu Hudhaifa (signs of disgust) on entering of Salim (who is an ally) into (our house), whereupon Allah’s Apostle (may peace be upon him) said: Suckle him. She said: How can I suckle him as he is a grown-up man? Allah’s Messenger (may peace be upon him) smiled and said: I already know that he is a young man. ‘Amr has made this addition in his narration that he participated in the Battle of Badr and in the narration of Ibn ‘Umar (the words are): Allah’s Messenger (may peace be upon him) laughed.//

//Sahih Muslim Book 08. Marriage
Chapter: Suckling of a young (boy).

Ibn Abu Mulaika reported that al-Qasim b. Muhammad b. Abu Bakr had narrated to him that ‘Aisha (Allah be pleased with her) reported that Sahla bint Suhail b. ‘Amr came to Allah’s Apostle (May peace be upon him) and said: Messenger of Allah, Salim (the freed slave of Abu Hudhaifa) is living with us in our house, and he has attained (puberty) as men attain it and has acquired knowledge (of the sex problems) as men acquire, whereupon he said: Suckle him so that he may become unlawful (in regard to marriage) for you He (Ibn Abu Mulaika) said: I refrained from (narrating this hadith) for a year or so on account of fear. I then met al-Qasim and said to him: You narrated to me a hadith which I did not narrate (to anyone) afterwards. He said: What is that? I informed him, whereupon he said: Narrate it on my authority that ‘Aisha (Allah be pleased with her) had narrated that to me.//

//Sahih Muslim Book 08. Marriage
Chapter: Suckling of a young (boy).

Umm Salama, the wife of Allah’s Apostle (May peace be upon him), used to say that all wives of Allah’s Apostle (May peace be upon him) disclaimed the idea that one with this type of fosterage (having been suckled after the proper period) should come to them and said to ‘Aisha: By Allah, we do not find this but a sort of concession given by Allah’s Messenger (May peace be upon him) only for Salim, and no one was going to be allowed to enter (our houses) with this type of fosterage and we do not subscribe to this view.//

//Sahih Muslim Book 08. Marriage
Chapter: Suckling of a young (boy).

‘Aisha (Allah be pleased with her) reported: Allah’s Messenger (May peace be upon him) visited me when a man was sitting near me, and he seemed to disapprove of that. And I saw signs of anger on his face and I said: Messenger of Allah, he is my brother by fosterage, whereupon he said: Consider who your brothers are because of fosterage since fosterage is through hunger //

சஹிஹ் அல்-புக்ஹாரி ஹதீஸ் :

//Sahih Al-Bukhari Hadith – 3.815

Narrated Aisha
Once the Prophet came to me while a man was in my house. He said, “O ‘Aisha! Who is this (man)?” I replied, “My foster brother.” He said, “O ‘Aisha! Be sure about your foster brothers, as fostership is only valid if it takes place in the suckling period (before two years of age).”//

மிகவும் புகழ்பெற்ற இஸ்லாமிய மத குரு,ஷேக் அல் அல்பானி என்ன கூறுகிறாரென்று பாருங்கள் :

“هل تريد أن تقول هل يرضع منها مباشرة أم بواسطة الكأس، فأنا أقول لم ينقل إلينا فيما علمنا طريقة إرضاع زوجة أبي حذيفة لسالم مولاهم، لم تنقل إلينا الوسيلة ,وأنا أقول شخصيا لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من – شو يسمو هايدي – (صوت) حلمة. ألباني… فإن تحرج متحرج ما من أن يسمح للرجل الذي المراد تبنيه بطرقة شرعية، يتحرج من أن يرضع من زوجته ولو بالإقتصار على النظر فقط إلى الحلمة مباشرة، فهناك طريقة أخرى بأن ينقل الحليب من ثديها إلى كأس”

இவரின் உரையில்,முக்கியமான பகுதியை பார்ப்போம் :

“ஒருத்தி,கிண்ணத்தில் முலை பாலை சுரந்து ஒருத்தனுக்கு ஊட்டுவதா அல்லது நேராக அவளின் முலைகளை உரிஞ்சு முலை பாலை குடிப்பதா என்று கேட்கிறீர்களா ? சலீமை பாலூட்டிய அபூ ஹுடைபாவின் மனைவி,எவ்வாறு அவனுக்கு (சலீமுக்கு) பாலூட்டினாள் என்று,எனக்கு தெரிந்த வரை,எந்த நூலிலும் எழுதப்படவில்லை.
நமக்கு அந்த (பாலூட்டும்) வழி முறையினைத் தெரியாது. மூலைகளிலிருந்து நேராக உரிஞ்சு பாலை குடிப்பதில் எந்த விதமான தவறுமிருப்பதாக எனக்கு புலப்படவில்லை……ஆனால்,இந்த முறை யாருக்காவது பிடிக்கவில்லையென்றால்,யாரோ தனது மனைவியடமிருந்து முலை பாலை நேராக உரிஞ்சுக் குடிப்பது,தன்னுடைய மனைவியின் முலைக் காம்புகளை மட்டும் அந்த ஆடவன் பார்த்தாலும் ,பிடிக்கவில்லையென்றால்,மற்றொரு வழியினை பின்பற்றலாம் (கிண்ணத்தில் முலைப் பாலை சுரந்து ஊட்டுதல்).

இதன் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு :
//”Do you want to say if he is nursed directly from the breast or by a cup? I say we don’t have any thing that I know of telling us the way that the wife of Abu Hudhaifa breast-fed Salim; we don’t know the way. And I personally say I don’t see any objection to his being nursed directly from the nipple … but if someone ever felt uncomfortable with that — some one getting breast-fed from his wife even if he only sees just the nipple — he could opt for an alternative way and that is through a cup. //

இப்படி கூறிய இஸ்லாமிய மத குரு ஒரு சாதாரண உலாமா அல்லர்.இவ ஒரு முஹடித்,அதாவது ஹதிஸ்களை கரைத்துக் குடித்த ஹதிஸ் மேதை.இவருக்கு நிச்சயமாக,ஹதீஸ்களில்,பலமான வசன உரைகள் எவை பலவீனமான வசன உரைகள் எவை என்று தெரிந்திருக்கும்.இவர்,சஹ்லா தன் முலைப் பாலை ஒரு கிண்ணத்தில் சுரந்து,சலீமுக்கு குடிக்க கொடுத்தாள் எனும் ,ஹதீஸை இயற்றியவரின் கருத்துடன் பல முறை முறன்படுகிறார்.இந்த வசன உரை,பலவீனமானது என்றும்,இதைக் கொண்டு,(கிண்ணத்தில் தான் பாலை சுரந்து,ஊட்ட வேண்டும் என்ற ) கருத்தை நிலை நாட்ட முடியாது என்று இவருக்கு தெரியும்.

இந்த ஷேக் அல் அல்பானி மதீனா பல்கலைக்கழகத்தில்,ஹதீஸ் ஆசிரியராக (1961-1965) பணியாற்றினார். மதீனா பல்கலைக்கழகத்தின் தலைமை சங்கத்தில் ஒரு உறுப்பினராக,காலிட் அல் சவுத் ராஜாவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.1998இல்,மிகச் சிறந்த இஸ்லாமிய மேதைக்கான ,பைஸால் ராஜா விருந்தினைப் பெற்றார். இந்த நவீன காலத்தின்,ஹதீஸில் மிகவும் ஆதாரபூர்வமானவர் என்று சுன்னி முஸ்லிம்களால் கருதப்படுகிறார்.ஆதலால்,இவர் சொல்வது நாம் ஆதாரமாகத் தான் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

ஆதலால், முஸ்லிம் பெண்களே,உஷார் உஷார் !!!நீங்கள்,உங்கள் முலை பாலை,அந்நியர்களுக்கு ஊட்ட நேரலாம் !!!

(*குறிப்பு :இங்குள்ள ஹதீஸ்களின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புக்கள்,அனைத்தும் இஸ்லாமிய வலையகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை )

2 thoughts on “ஆடவர்களுக்கு முஸ்லிம் பெண்கள் முலை பாலூட்ட வேண்டும் !!! (18SX)

  1. எந்த ஒரு மடையனாவது மத புத்தகத்தில் பால் ஊட்டும் தாய் தன் அங்கங்களை பார்த்த பின் பால் குடிக்க வேண்டும் என்று சொல்வாளா இதில் இருந்து நீ எழுதியது எல்லாம் பொய் என்று தெறிகிறது

    • பொய் என்றால் நிருபிக்கவும்..பல ஹதீஸ்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன…மேலும்,இந்த பத்வா விட்டவர் ஒரு பிரபலிய ஈமாம்…நான் அந்த செய்தியை தமிழில் இங்கு போட்டேன்,அவ்வளவே…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s